Gadewch y Golau i Mewn: Sut i gael gwleidyddiaeth fwy agored i Gymru

12 Apr 2016

Mewn wythnos pan fu gwleidyddion yng Nghymru a ledled y DU yn datgan eu sefyllfa ariannol yn dilyn rhyddhau'r 'Panama Papers', heddiw rydym yn falch i lawnsio ein “miniffesto” ar gwneud llywodraeth fwy agored i Gymru.

Rydym yn credu ei bod yn amser i 'adael y golau i mewn' ar bob agwedd o wleidyddiaeth Cymru, wrth i'r Cynulliad ennill mwy o bwerau a chyfrifoldebau.

Fel y dywedwn yn ein cyhoeddiad a lansiwyd heddiw, “Cywir ai peidio, mae’r syniad yn bodoli fod penderfyniadau’n cael eu cymryd tu ôl i ddrysau caeedig; mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd (os nad yn amhosibl) i ddinasyddion a chynrychiolwyr etholedig i gadw’r sawl sydd mewn grym yn atebol.” 

Mae gwleidyddiaeth Cymru weithiau'n cael ei ystyried yn ‘bentref bach’ caeedig o rwydweithiau clyd. Os yw'n wir yna mi allwn, a dylwn, newid hynny.

Mae tryloywder yn hanfodol er mwyn gwella ymddiriedaeth y cyhoedd a gwella ansawdd ein democratiaeth wrth iddi aeddfedu. Gall wneud cyn gymaint i wella sut yr ydym yn dod i benderfyniadau - nid dim ond drwy gadw gwleidyddion ar flaenau eu traed, ond drwy alluogi y cyhoedd i gymryd rhan fwy llawn yn y broses wleidyddol.

Rydym yn galw am Swyddfa ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd, ac ymchwiliad i a oes angen Gymru ei Bil Lobïo hun, fel bod pleidleiswyr Cymru yn gwybod pwy sy'n rhoi pwysau ar eu cynrychiolwyr. Rydym am Gynllun Data Cenedlaethol Cymru i agor data cyhoeddus, ac Cofrestr Gyhoeddus o Lywodraeth Cymru Tystiolaeth i gael ymchwil y llywodraeth allan i'r parth cyhoeddus er lles ymchwilwyr a chymdeithas sifil.

Yn y Cynulliad, byddem yn hoffi gweld Grŵp Trawsbleidiol ar Tryloywder mewn Bywyd Cyhoeddus. A hoffem i awdurdodau sefydlu Partneriaeth Llywodraeth Leol Agored Cymru fel y gall cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol i gael gwybodaeth allan ac ar gael i ddinasyddion.

Gall yr holl bethau hyn gryfhau ein democratiaeth yng Nghymru ac galluogi pleidleiswyr a chymdeithas sifil  i graffu ar, a herio gwleidyddiaeth, a drwy hynny codi eu hyder yn y broses wleidyddol.

Darllenwch ein 'miniffesto' ar dryloywder, 'Gadewch y Golau i Mewn: Creu Bywyd Cyhoeddus Gymreig fwy Agored’ yma

Add new comment

0 Comments